Natuurgebieden  Bastenakkers  Natuur 

De Bastenakkers

Bastenakkers ligt ten noorden van de Schelde op het grondgebied Wetteren, ten zuiden van Wetteren-ten-Ede richting Scheldedijk en ten oosten van de wijk Bommels aan de gemeentegrens met Destelbergen - Heusden. Door de dijken op Sigmahoogte is het gebied echter volledig afgesloten van de rechtstreekse invloed van de rivier. Langsheen de Scheldedijk vinden we een smalle strook die onder invloed staat van kwel, vermoedelijk afkomstig van de Schelde zelf.

Het gebied Bastenakkers ligt in het valleigebied van de Schelde. Het verloop van de Scheldemeander is landschappelijk te volgen in het later aangeplante populierenbos en de oude dijkrestanten. Deze gebieden wachten op herstel in hun oorspronkelijke functies als overstromings- en waterbuffergebied. Het meest oostelijk gelegen deel van Bastenakkers grenst aan het natuurgebied 'De Ham'. Dit gebied ligt in een strook die op het gewestplan staat ingekleurd als natuurgebied en moet zo snel mogelijk in zijn oorspronkelijke functie als oude Scheldemeander hersteld worden. Bastenakkers vormt een corridor tussen de Kalkense Meersen en het overige Scheldevalleigebied stroomopwaarts richting Gent. Ook als habitat- en vogelrichtlijngebied kan het gebied zeker zijn vroegere rol opnieuw innemen.

Vanaf de Scheldedijk heb je een mooi zicht op het landschap dat voor het grootste deel bestaat uit graasweiden, onderbroken door kleine landschapselementen. Verspreid daartussen vinden we kleine bosjes. Enkele percelen worden als akker, rietland of soortenarm grasland gebruikt.

Het beheer

Het aangekochte natuurgebied is een gekapt populierenbos van 1,7 hectare, dat terug bebost zal worden. Het inzicht in de ecologische waarde van bomen en bossen zal ons dwingen om het bosbestand verder uit te breiden. Bossen hebben een multifunctioneel karakter. Naast ecologische waarden, als rustgebied voor het wild, als schermfunctie, als economische functie winnen de sociale waarden meer aan belang; Het huidige landschap bestaat uit een mozaïek van kleine bosjes, vijvers en weilanden die gedeeltelijk omringd zijn met knotwilgen en akkers doorsneden met grachten en landbouwwegen. Dit kleinschalig landschap willen we behouden en versterken door het onderhoud en herstellen van de kleine landschapselementen die van oudsher in het gebied aanwezig waren.

Met jouw steun kan het natuurgebied verder groeien! Giften voor het aankoopproject in de Bastenakkers kun je kwijt op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 BIC GEBABEBB, met vermelding Bastenakkers (projectnummer 6643). Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Zie ook:

Natuurgebieden Bastenakkers Waarnemingen