Biodiversiteit  Charters voor biodiversiteit 

Vier gemeenten ondertekenen het Charter voor Biodiversiteit

Op zondag 19 april - starthappening van de Week van de Aarde in en rond de Kalkense Meersen - ondertekenden Natuurpunt Scheldeland en alle gemeenten uit ons werkingsgebied, met name Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare, het Charter voor Biodiversiteit. Ook de afdeling Dendermonding tekende mee. Dit waren tot dan de eerste Charters voor de provincie Oost-Vlaanderen!

Foto: Edgard Verhasselt

Biodiversiteit is de afkorting van 'biologische diversiteit' en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen en ecosystemen, in een fragiel evenwicht. Maar de biodiversiteit - en dus het ecologisch evenwicht - staat onder zware druk. Steeds meer planten en dieren sterven uit of worden teruggedrongen in steeds kleinere gebieden, met steeds kleinere populaties. Een ramp voor de genetische diversiteit van die soorten. En op termijn ook voor ons want als ecosystemen in elkaar storten zal ook de mens de dupe zijn. Jaren geleden beloofden de politici dat er na 2010 geen dier- en plantensoorten meer zouden uitsterven (Millenniumdoelstelling 'Countdown 2010'). Uiteraard was bij de ondertekening al duidelijk dat we tegen 2010 die doelstelling niet gingen halen maar we wilden absoluut een plan op de sporen zetten. Vandaar het belang van dit Charter. Het legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk maatregelen en acties nodig zijn om ze te behouden en te herstellen.

Van intentie naar actieplan

Het charter concentreert zich rond 4 pijlers:

  1. kennis (samenbrengen van gegevens)
  2. communicatie (onderling en naar het grote publiek toe)
  3. betrokkenheid (stimuleren van particulieren en verenigingen)
  4. concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk)

In het voorjaar van 2008 inventariseerden de lokale afdelingen van Natuurpunt wat er in hun gemeentes gebeurt voor het behoud van de biodiversiteit. Dat gebeurde aan de hand van een lijst met 100 vragen. Je kan de kaarten bekijken op www.natuurpunt.be/lokalebiodiversiteit. Op basis van de bevraging kunnen we lacunes of tekortkomingen in het huidige gemeentelijk beleid opsporen en die opnemen in het biodiversiteitsplan. De bedoeling was om - in overleg - voor de vier gemeentes 10 concrete actiepunten op te stellen. Dat actieplan was een algemeen stramien waarbinnen de vier gemeenten een eigen accenten, budget en timing konden hanteren.

We gingen met de gemeentes samen zitten om die punten vast te leggen die de biodiversiteit in onze regio (en ook daarbuiten) versterken. Belangrijk hierbij was en is dat het om een samenwerking gaat, dus dat alle partijen samen werken aan de realisatie ervan.

Eind 2009 stelden we dan een actieplan voor meer biodiversiteit in de regio Scheldeland voor (klik hier - pdf).

Meer info:

www.countdown2010.net
www.natuurpunt.be/lokalebiodiversiteit

Zie ook:

Biodiversiteit Kelders voor vleermuizen
Biodiversiteit Vogeltrektellingen
Biodiversiteit Exoten(bestrijding)