Foto: Hugo Willocx

 Biodiversiteit  Amfibieën  Project kamsalamander 

Titus, een Europese draak van formaat

'Titus, een Europese Draak van Formaat' is een project rond de zeldzame, Europees beschermde kamsalamander en zijn leefgebied in de vallei van de Serkampse beek (Natura-2000-gebied).

Het project wil de huidige en toekomstige inspanningen van de gemeente Wetteren en de plaatselijke Natuurpuntafdeling Scheldeland ten bate van de kamsalamander in de schijnwerpers plaatsen. De gemeente Wetteren herbergt immers een heel belangrijke populatie van deze op Europese schaal bedreigde amfibie.

Het project rond de kamsalander toont duidelijk aan dat de Europese wetgeving (i.c. de natuurbeschermingswetgeving) geen 'ver-van-mijn-bedshow' is, maar integendeel heel concreet voelbaar is tot op gemeentelijk niveau.

Partnerschap

Bovendien sluit de samenwerking tussen verschillende partners (lokale overheid, middenveldorganisatie, Vlaams agentschap, Regionaal Landschap) prima aan bij de 'Europese gedachte': samen staan we sterker dan alleen.

Dit project, opgestart door de de dienst leefmilieu van de gemeente Wetteren en de lokale Natuurpuntafdeling Scheldeland, geniet immers ook de steun van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD).

Paraplusoort

Concreet wil het project Europa dichter bij de mensen brengen, door middel van de kamsalamander als uithangbord. Dit is immers een zogenaamde 'paraplusoort': acties en beschermingsinitiatieven die de kamsalamander ten goede komen, dragen ook bij aan de instandhouding van het kleinschalige, soortenrijke landschap waarin de salamander gedijt. We willen dit verwezenlijken door de beschermingsacties voor de kamsalamander (aankoop en adequaat beheer van de leefgebieden, educatieve uitbouw van het natuurgebied, monitoring en opvolging van de populatie) te continueren en uit te breiden waar mogelijk, maar ook door hierover te communiceren aan de bevolking via diverse kanalen.

Titus gaat educatief

Speciaal voor de jeugd voorzien we een op maat gesneden educatief luik, waarvoor we de tot de verbeelding sprekende titel 'De Waterdraak' bedachten. De kamsalamander werd vroeger in de streek immers bedacht met de volkse bijnaam 'waterdraakje'. Bedoeling is dat de 'Waterdraak' de kinderen mee op sleeptouw neemt in de wereld van biodiversiteit en Europese natuurgebieden. Bovendien willen we in de toekomst ervaringen en ideeën uitwisselen met het Landschap Erfgoed Utrecht, waar eveneens een actieplan loopt voor de kamsalamander. Op die manier zorgen we voor een Europees 'partnerschap', waardoor nog duidelijker wordt dat natuurbescherming niet louter een zaak is van lokale initiatieven, maar ook op Europees niveau moet aangepakt worden.

Europa is belangrijk voor iedereen

Kortom, de boodschap van het hele project is: Europa is belangrijk voor iedereen, ook al is dat niet altijd even zichtbaar. Door middel van dit project willen we de Europese initiatieven voor natuurbehoud de bekendheid en uitstraling geven die ze verdienen.

Planning

Dit project zal lopen in 2010-2012. Uiteraard zullen de inspanningen ten bate van de kamsalamander en zijn biotoop nadien verder gezet worden.

Zie ook:

Biodiversiteit Amfibieën Overzetacties